9.10.07

Kui palju maksab koolist puudutud tund?

Riigikontroll on välja arvutanud, et kuna riik maksis õpetajale ühe tunni eest iga õpilase kohta keskmiselt 12 krooni palgaraha, kulutas riik üle-eelmisel õppeaastal kokku ligikaudu 150 mln krooni tundidele, millest õpilased puudusid.

Nagu riigikontrolli esindajad eile Riigikogu riigieelarve kontrollkomisjonis selgitasid, ei tähenda nende arvutus, et riik raiskab 150 miljonit ilmaasjata. Tunde tuleb ju koolis käivatele lastele anda niikuinii. Seega jätsid põhikooli lapsed ja lapsevanemad lihtsalt välja võtmata 150 miljoni krooni eest haridust, mida riik neile pakub.

Põhikooli osas on Eesti hariduse suureks probleemiks nii suur tundidest puudumiste hulk kui ka koolisüsteemi välja langevate laste suur arv.

Selle tõestamiseks mõned näited riigikontrolli auditist: 2,3% õpilastest (u 3100 õpilast) puudus pikaajaliselt (mõnes õppeveerandis põhjendamata enam kui 20%-st tundidest). 2005/2006 õppeaastal puudus iga õpilane koolist keskmiselt 3 nädalat, sh 2 nädalat põhjusega ja 1 nädal põhjendamata.

Väga huvitavad on Riigikontrolli auditi andmed ka põhikooli tasemel koolikohustust täitvate laste kohta. Sellest saab teada, et teadaolevatel andmetel elab välismaal 3909 Eesti last. Eesti koolide jaoks oli "teadmata kadunud" 3847 last. Neist kadunud lastest 1438 eest maksis riik vanematele lastetoetust, kuid koolis lapsed ei käinud. Esialgel täiendaval kontrollimisel selgus, et ka kadunud lastest 73% elas koos vanematega välismaal. Ent on ka sadu selliseid lapsi, kes koolis ei käi ning kelle kohta pole andmeid ei omavalitsusel, haridusministeeriumil ega koolidel.

Tuginedes auditile on haridusministeerium hakanud otsima võimalusi, kuidas mõjutada vanemaid seaduses sätestatud koolikohustust täitma ning kuidas rakendada koolides selliseid vahendeid, mis vähendaksid puudumiste arvu ning parandaksid laste hindeid.

On kahju, et sellise murega tegelemiseni jõutakse alles nüüd, sest on selge, et kui tuhanded lapsed jäävad põhihariduseta, siis on elu lõpuni väga madal nende konkurentsivõime tööturul ning suure tõenäosusega on nende elukvaliteet Eesti keskmisest palju viletsam.

No comments: