23.10.08

Riigireeturitelt eripensioni äravõtmise seadus - üle antud!

Andsin äsja Riigikogule koostöös Hanno Pevkuri ja Urmas Reinsaluga üle seaduseelnõu, mis annab Eesti riigile õiguse jätta ilma eripensionita need inimesed, kes on sooritanud süütegusid riigi ja aususe kohustuse vastu.

See seaduseelnõu on ajendatud riigireetmises süüdistatud Herman Simmi juhtumist. Politseiteenistuse seaduse alusel sai Simm eripensioni, mis tunduvalt ületab tavalist vanaduspensioni. Praeguste seaduste alusel säilib Simmil isegi süüdimõistva kohtuotsuse korral õigus saada pärast võimaliku vanglakaristuse kandmist eripensionit. (Vahi all viibimise ajal ning vanglakaristuse kandmise ajal vastavalt riikliku pensionikindlustuse seadusele mistahes pensioni väljamaksmine peatub.)

Samas on selle seaduseelnõu mõju kindlasti laiem kui lihtsalt ühele juhtumile reageerimine. Eesti Vabariik väärtustab praegu eripensioniga mitme eriala ning põhiseadusliku institutsiooni esindajate tööd. Seetõttu puudutab eripensionite eelnõu politseinikke, kaitseväelasi, kohtunikke, prokuröre, aga ka õiguskantslerit, riigikontrolöri, presidenti ning varasemate Riigikogu koosseisude liikmeid, kel on õigus eripensionile. Sotsiaalministeeriumi andmetel on eripensioni saajaid juba praegu üle 1800 ning kaugemas tulevikus prognoositakse nende arvuks 10 000.

Eripensionite maksmise kord on kirjas erinevates seadustes ning nende maksmise kord on väga ebaühtlane. Meie eelnõu eesmärk on ühtlustada neid tingimusi, mille alusel kaob õigus eripensioni saada ning - mis kõige olulisem – eelnõu annab võimaluse võtta eripension neilt isikutelt, kes juba pärast eripensioni määramist sooritavad raskeid riigi (näiteks riigireetmine, massilise korratuse organiseerimine, võimuhaaramine kaitsejõududes jne) või aususe kohustuse vastaseid kuritegusid (näiteks altkäemaksu ja pistise andmine ning võtmine).

Eelnõu kohaselt võetakse eripension neilt isikutelt, keda on süüdi mõistetud karistusseadustiku 15 ptk või 17 ptk 2 jao kohaselt süüteo eest, mille eest karistusseadustik näeb ette vähemalt kuni 5-aastase vanglakaristuse. On ebaõiglane ja ebamõistlik, kui riik väärtustab eripensioniga selliseid inimesi, kes on sooritanud ränga kuriteo Eesti riigi või nende ametis eriti vajaliku aususe kohustuse vastu.

Oleme kindlad, et selle eelnõu vastuvõtmisega annab riik selge sõnumi: sooritades kuriteo riigi või aususe vastu, ei kaota inimesed mitte ainult oma head nime vaid ka hea sissetuleku vanaduspäevil.

Täiendavaid kulusid eelnõu riigile kaasa ei too. Loodame, et ei too ka täiendavaid tulusid, sest need tuhanded inimesed, kel on tekkinud või tekib õiguse eripensionile, on ausad ja jäävad ausaks.

Tänan koostöö eest eelnõu ettevalmistamisel kolleege Urmas Reinsalu, Hanno Pevkurit, Ken-Marti Vaherit ja sotsiaaldemokraatide nõunikku Mihkel Liivot.

No comments: