19.2.08

Jokitamine Riigikogu liikmete kuulumisega äriühingute nõukogudesse

Teadupärast nõustus Riigikogu hiljuti õiguskantsler Allar Jõksiga selles osas, et Riigikogu liikmete kuulumine riigi osalusega ettevõtete nõukogudesse on põhiseaduse vastane.

Täna oli Riigikogu põhiseaduskomisjonil vaja otsustada, kas ja kuidas Riigikogu täidab õiguskantsler Allar Jõksi ettepanekut lõpetada põhiseaduse rikkumine. Ette oli valmistatud kaks eelnõu millest esimene ja lühem (vt allpool) lihtsalt välistas Riigikogu liikmete kuulumise äriühingute nõukogudesse. Teine eelnõu (vt samuti allpool) püüab aga iga hinna eest leida võimalusi, kuidas Riigikogu liikmed ka tulevikus saaksid näiteks Eesti Energia või Eesti Raudtee nõukogudesse edasi kuuluda.

Kuigi põhiseaduskomisjoni ei kuulu roheliste ja Rahvaliidu esindajad, olid nad tänasele koosolekule kutsutud. Poliitilised jõujooned jagunesid põhiseaduskomisjonis nii, et esimest eelnõud toetasid sotsiaaldemokraadid, IRL, ERL ja rohelised. Teist eelnõu Keskerakond ja Reformierakond, paraku on KeRel komisjonis häälte ülekaal ning menetlusse esitatakse homme neile meelepärane eelnõu.

Teine eelnõu on selgelt nõrgem, kuna see ei kaota Riigikogu liikme staatuse seadusest neid võimude lahususe põhimõtete rikkumisi, millele osutas õiguskantsler. Pigem on tegemist jokitamisega, mis tekitab avalikkuses suurt pahameelt, pälvib ka järgmise õiguskantsleri hävitava hinnangu ning rikub kogu Riigikogu mainet.

Läbi kukkunud eelnõu mustand:

Riigikogu liikme staatuse seaduse (RT I 2007, 44, 316) § 28 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„§ 28. Riigikogu liikme piirangud riigi osalusega äriühingu või riigi asutatud sihtasutuse töös osalemisel
(1)Riigikogu liige ei või oma volituste ajal olla riigi osalusega äriühingu või riigi asutatud sihtasutuse juht ega juhatuse liige.
(2) Riigikogu liige ei või oma volituste ajal olla riigi osalusega äriühingu, riigitulundusasutuse või riigi asutatud sihtasutuse nõukogu liige.”

Keskerakonna ja Reformierakonna häältega menetlusse minev eelnõu:

Riigikogu liikme staatuse seaduse (RT I 2007, 44, 316) § 28 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 28. Riigikogu liikme piirangud riigi osalusega äriühingu või riigi asutatud sihtasutuse töös osalemisel
(1) Riigikogu liige ei või oma volituste ajal töötada riigi osalusega äriühingu või riigi asutatud sihtasutuse isiku juhina ega juhatuse liikmena.
(2) Riigikogu liige võib olla riigi osalusega äriühingu, riigitulundusasutuse või riigi asutatud sihtasutuse nõukogu (edaspidi nõukogu) liige, esindades riiki kui omanikku või asutajat.
(3) Riigikogu liikme nimetab nõukogu liikmeks ja vabastab nõukogu liikme kohustest asjaomase ministri ettepanekul Riigikogu majanduskomisjon.
(4) Riigikogu liikme töö eest nõukogu liikmena makstakse tasu teiste nõukogu liikmetega samadel alustel ja korras.
(5) Riigikogu liige annab oma tegevusest nõukogu liikmena aru teda nimetatud Riigikogu komisjonile.

No comments: